top of page

Súťaž, pravidlá a ochrana osobných údajov

Spoločnosť PRO-MED CARE, s.r.o.  vyhlasuje súťaž ŠTEDRÉ VIANOCE S PRO-MED CARE SNV: OBDARUJTE SVOJICH BLÍZKYCH A MY OBDARUJEME VÁS v PRO-MED CARE Spišská Nová Ves. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

 

Predmet súťaže

 

Organizátorom súťaže s názvom “ ŠTEDRÉ VIANOCE S PRO-MED CARE SNV: OBDARUJTE SVOJICH BLÍZKYCH A MY OBDARUJEME VÁS” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť PRO-MED CARE, s.r.o. so sídlom Dávida Frölicha 1, 06001 Kežmarok, info@pro-med-care.com. Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže byť alebo sa stať fanúšikom Pro-Med Care SNV a zakúpiť si darčekovú poukážku  na stránke https://services.bookio.com/winmed-centrum-snv-iderqxgf/gift-cards alebo na prevádzke Drevárska 2, 052 01 SNV. Označenie osoby/ priateľov, ktorá/ ktorí by sa mohli dozvedieť o súťaži , ako aj zdieľanie je podľa vlastného uváženia, nie je podmienkou súťaže. Trvanie súťaže je od 28.11. – 23.12. 2023 do 24:00.

 

Súťažiaci a osobné údaje

 

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor spracúva osobné údaje výhercu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail.

 

V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie výhercu na stránke  Facebooku Pro-Med Care SNV.  Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:
je občanom SR;
II. je plnoletý alebo
III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

 

Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 28.11.  – 23.12. 2023 do 24:00. ​Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže byť alebo sa stať fanúšikom Pro-Med Care SNV a zakúpiť si darčekovú poukážku na stránke https://services.bookio.com/winmed-centrum-snv-iderqxgf/gift-cards alebo na prevádzke Drevárska 2, 052 01 SNV. Označenie osoby/ priateľov, ktorá/ ktorí by sa mohli dozvedieť o súťaži , ako aj zdieľanie je podľa vlastného uváženia, nie je podmienkou súťaže. 

Používanie viacerých identít na Facebooku je súťažiacim zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťaž bude ukončená 23.12. 2023 o polnoci. Zo všetkých súťažiacich, ktorí si v čase trvania súťaže zakúpili darčekový poukaz a boli fanúšikmi FB stránky Pro-Med Care SNV  organizátor vyžrebuje 3 výhercov. 


Ceny pre výhercov

1. CENA:  3 dni/ 2 noci pre dve osoby s polpenziou v štvorhviezdičkovom Hoteli International vo Veľkej Lomnici v hodnote 500 € https://www.international.sk/ 

2. CENA: Darčeková poukážka v hodnote 200 Eur na ošetrenia podľa vlastného výberu v PRO-MED CARE SNV 

3. CENA: Darčeková poukážka v hodnote 100 Eur na ošetrenia podľa vlastného výberu v PRO-MED CARE SNV

 

Odovzdávanie výhry

Organizátor do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže vyžrebuje výhercu a požiada ho, aby do súkromnej správy napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.
V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou, nevypláca sa ani jej náhrada alebo hotovosť. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke Pro-Med Care SNV. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke Pro-Med Care SNV. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.

 

Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a Facebook je kompletne oslobodený od záväzkov každého účastníka.

 

Dátum vydania pravidiel: 28.11.2023

Physiotherapy
Physiotherapy
Patient with Healthcare Nurse
bottom of page